BLABLA İLETİŞİM PİAR REKLAMCILIK A.Ş.
AYDINLATMA METNİ

BLABLA İLETİŞİM PİAR REKLAMCILIK A.Ş. (“L’appart PR” ve/veya “Şirket” ve/veya “Veri Sorumlusu”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamında hazırladığımız ve Şirketin kişisel verileri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla BLABLA İLETİŞİM PİAR REKLAMCILIK A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Maçka Caddesi Aziziye Palas No: 20 / 3 Şişli 34365 İstanbul – Türkiye
Telefon : +90 212 240 34 57
E-posta : press.tr@lappartpr.com
İnternet sitesi : www.lappartpr.com

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerinizin, KVKK’da düzenlenmiş ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde, Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliklerinin temin edilmesi, Şirket’in stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek, yurt içi veya yurt dışına aktarılalabilecek, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir:

 • Etkinlik, organizasyon, davet ve toplantılara çağrı / LCV süreçlerini yönetmek,
 • Ürün ve benzeri eşyanın gönderilmesi ve / veya teslim alınması,
 • İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
 • İletişim, piar ve halkla ilişkiler faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
 • Reklam, tanıtım, promosyon ve benzeri faaliyetlerin sunulabilmesi,
 • İş ortaklarımız ve ilgili kişiler ile ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz,
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • Sözleşmeler kapsamında iş ve işlemleri ifa edebilmek,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek,
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak,
 • Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirme yapılması,
 • İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, 
 • Stajyer ve öğrenci temin yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması ve benzeri.

Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde, Şirket amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlayacak özellikle aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenecektir:

 • Ad/soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası ve benzeri özel nitelikli olmayan kimlik bilgileri,
 • Şirket merkezimize yapmış olduğunuz ziyaretlerde ses, video ve benzeri güvenlik kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar),
 • Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres,
 • Şirket operasyonları çerçevesinde ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak için kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki kişisel veriler,
 • Şirket ile kurduğu hizmet akdi uyarınca personel sıfatıyla çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç),
 • Web sitemiz üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, loglar, konum bilgileri ve benzerleri.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

İlgili Kişilere ilişkin kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğenilerine göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz e-posta, iletişim merkezi, telefon çağrısı, whatsapp, SMS ve benzeri mesajlaşma iletişimi, Şirketimizin internet siteleri ve mikro internet siteleri, Şirketimizin sosyal medya hesapları (instagram, facebook, vs…), faks, CCTV, sosyal medya mecralarındaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. İlgili toplama işlemi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlara istinaden gerçekleştirilmektedir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde, yurt içindeki veya yurt dışında hizmet alınan iş ortaklarına, çalışanlarımıza, tacir yardımcılarımıza, sözleşme çerçevesinde hizmet sunmakta olduğumuz müşterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, Şirkete başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler eliyle analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, 1’inci maddede belirtilen iletişim kanallarından yapacağınız başvuru üzerine tarafınızla paylaşılacak Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. İşlem ve taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla,

BLABLA İLETİŞİM PİAR REKLAMCILIK A.Ş.

KVKK AYDINLATMA METNİ

BLABLA İLETİŞİM PİAR REKLAMCILIK A.Ş.
AYDINLATMA METNİ

BLABLA İLETİŞİM PİAR REKLAMCILIK A.Ş. (“L’appart PR” ve/veya “Şirket” ve/veya “Veri Sorumlusu”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamında hazırladığımız ve Şirketin kişisel verileri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla BLABLA İLETİŞİM PİAR REKLAMCILIK A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Maçka Caddesi Aziziye Palas No: 20 / 3 Şişli 34365 İstanbul – Türkiye
Telefon : +90 212 240 34 57
E-posta : press.tr@lappartpr.com
İnternet sitesi : www.lappartpr.com

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerinizin, KVKK’da düzenlenmiş ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde, Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliklerinin temin edilmesi, Şirket’in stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek, yurt içi veya yurt dışına aktarılalabilecek, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir:

 • Etkinlik, organizasyon, davet ve toplantılara çağrı / LCV süreçlerini yönetmek,
 • Ürün ve benzeri eşyanın gönderilmesi ve / veya teslim alınması,
 • İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
 • İletişim, piar ve halkla ilişkiler faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
 • Reklam, tanıtım, promosyon ve benzeri faaliyetlerin sunulabilmesi,
 • İş ortaklarımız ve ilgili kişiler ile ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz,
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • Sözleşmeler kapsamında iş ve işlemleri ifa edebilmek,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek,
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak,
 • Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirme yapılması,
 • İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, 
 • Stajyer ve öğrenci temin yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması ve benzeri.

Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde, Şirket amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlayacak özellikle aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenecektir:

 • Ad/soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası ve benzeri özel nitelikli olmayan kimlik bilgileri,
 • Şirket merkezimize yapmış olduğunuz ziyaretlerde ses, video ve benzeri güvenlik kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar),
 • Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres,
 • Şirket operasyonları çerçevesinde ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak için kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki kişisel veriler,
 • Şirket ile kurduğu hizmet akdi uyarınca personel sıfatıyla çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç),
 • Web sitemiz üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, loglar, konum bilgileri ve benzerleri.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

İlgili Kişilere ilişkin kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğenilerine göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz e-posta, iletişim merkezi, telefon çağrısı, whatsapp, SMS ve benzeri mesajlaşma iletişimi, Şirketimizin internet siteleri ve mikro internet siteleri, Şirketimizin sosyal medya hesapları (instagram, facebook, vs…), faks, CCTV, sosyal medya mecralarındaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. İlgili toplama işlemi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlara istinaden gerçekleştirilmektedir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde, yurt içindeki veya yurt dışında hizmet alınan iş ortaklarına, çalışanlarımıza, tacir yardımcılarımıza, sözleşme çerçevesinde hizmet sunmakta olduğumuz müşterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, Şirkete başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler eliyle analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, 1’inci maddede belirtilen iletişim kanallarından yapacağınız başvuru üzerine tarafınızla paylaşılacak Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. İşlem ve taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla,

BLABLA İLETİŞİM PİAR REKLAMCILIK A.Ş.